Osoby pracujące i niepracujące

Jak jest definicja osoby pracującej i niepracującej? Czy dorywcza praca na umowę zlecenie to pracująca osoba czy nie? A jeżeli pracuje i studiuje to też jest traktowana jako pracująca? Propozycja jest następująca: ujednolicenie w okręgu stawki do 6,5 zł dla harcerzy starszych i instruktorów pracujących na umowę zlecenie lub pracujących i studiujących jednocześnie, ewentualnie zachowując dobrowolność większych wpłat na rzecz chorągwi.

Wysokość składki ustalana jest wg ustnej deklaracji instruktorki, instruktora, harcerki starszej, harcerza starszego. Nie żądamy okazania zaświadczenia o nie pracowaniu, po to, by naliczyć niższą kwotę składki. Zaproponowane rozwiązanie doprecyzowuje kwestię płacenia składek  przez osoby znajdujące się w jednej z wymienionych sytuacji. Wskazane jest przyjęcie takiego rozwiązania we wszystkich okręgach.

Harcerze starsi w gromadach i drużynach

Przy nowych zasadach wpłacania składek nasuwa się pytanie, co robimy z harcerzami starszymi przy drużynach, gromadach czy w drużynach wędrowniczych. Teoretycznie oni nie powinni się wliczać do tych odpowiednio 16, 12 czy 8 osób i płacić oddzielnie. Co jednak zrobić gdy np. część wędrowniczek /wędrowników jest pełnoletnich i teoretycznie powinny płacić oddzielnie, ale wtedy pozostałych osób nie będzie 8 i nie wystarczy na składki ryczałtowe za drużynę.

Harcerka starsza / harcerz starczy płaci w drużynie / gromadzie składkę zgodną z kwotą, jaka została określona w uchwale Rady Naczelnej tj. 6,5 zł, do okręgu drużyna odprowadza składkę tak jak od uczestnika, czyli 6,5 zł (ew. mniej, w zależności, jak okręg ustali). W takim przypadku harcerzy starszych liczy się tak jak uczestników.

Wędrownicy należący do kilku jednostek

Co zrobić gdy np. w drużynie wędrowniczej są członkowie innych drużyn. Jest możliwe, że jedna osoba będzie członkiem więcej niż jednej jednostki. Wtedy w jednej z tych jednostek nie będzie ona płaciła składek. Doraźnie da się to rozwiązać np. tak że będą płaciły z tą drużyną w której nie osiąga się wymaganego pułapu ilości osób w założeniu, że druga z drużyn osiąga. Problem pojawia się w momencie gdy obie nie osiągają tego pułapu.

Pierwsza sprawa, to kwestia spisu. Taka osoba powinna się spisać raz, czyli powinna zostać policzona tylko w jednej z jednostek. Jednocześnie, zwłaszcza wtedy, gdy pominięcie jej przy spisie ma wpływ na ustalenie wysokości składek od jednostki, powinna przedstawić sprawę w okręgu. Okręg następnie przekazuje sprawę do Naczelnictwa, które będzie takie przypadki uwzględniać i dokonywać korekty składek. Np. w przypadku, gdy drużyna wędrownicza liczy 8 osób, w tym jedna z nich należy jednocześnie do gromady zuchowej i tam się spisała, drużyna będzie płacić składki za 7 osób, bez konieczności spełnienia warunku bycia drużyną próbną.

Gdy brakuje pieniędzy na składki

Problematyczną rzeczą jest kwestia skąd drużyna/gromada może wziąć pieniądze na pokrycie reszty składek jeżeli jest poniżej odpowiedniego dla nich pułapu. Zgodnie z wyjaśnieniem do instrukcji składka wynosi 6,5 i wydaje mi się, że drużynowy nie może wymagać od harcerzy czy ich rodziców wpłacania większych składek. Tu ewentualnie można tą różnicę pokryć z darowizn, akcji zarobkowych, salda poobozowego, ale co w przypadku gdy takich akcji w drużynie nie będzie. Czy drużynowy ma prawo zebrać od rodziców większe składki za miesiąc?

Nie ma możliwości zbierania większych składek za miesiąc. Można zbierać darowizny od rodziców, a to już mieści się w akcjach wymienionych wyżej.

Samodzielne zastępy

Problem samodzielnych zastępów. Mają płacić składki czy nie? A jeśli tak to za jaką ilość osób?

Zgodnie z § 5 Uchwały Rady Naczelnej jeżeli jednostka nie posiada statusu drużyny lub gromady (próbnej lub związkowej) np. jest samodzielnym zastępem, płaci składki „po staremu” tj. ilość osób pomnożona przez kwotę składki.

Zakładanie nowej drużyny

Ktoś chce założyć nową drużynę i w pierwszym półroczu pracy chce budować ZZ – z założenia więc 6-7 osób i nie zakłada żadnego naboru. Czy taka drużyna od samego startu niezależnie od ilości osób ma płacić za osób 13? (zakładam, że przyjęcie tych osób do drużyny nastąpi dość szybko).

Odpowiedź jest podobna jak wyżej: zgodnie z § 5 Uchwały Rady Naczelnej jeżeli jednostka nie posiada statusu drużyny lub gromady (próbnej lub związkowej) np. powoływana jest jako samodzielny zastęp, płaci składki „po staremu” tj. ilość osób pomnożona przez kwotę składki.