Zadania i obowiązki

Okręg Łódzki to organizacyjna terenowa jednostka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który posiada osobowość prawną. Obejmuje on swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego z wyjątkiem powiatów: łowicki, skierniewicki oraz miasto na prawach powiatu: Skierniewice. W skład okręgu wchodzi Łódzka Chorągiew Harcerzy i Łódzka Chorągiew Harcerek.

Okręg prowadzi działania zmierzające do finansowego i administracyjnego wsparcia pracy wychowawczej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Związku działające na jego terenie.

Do zakresu działania Zarządu należy:

  • propagowanie idei harcerskiej,
  • nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych ZHR z danego okręgu,
  • reprezentacja ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek organizacyjnych,
  • zarządzanie majątkiem Związku,
  • uzyskiwanie środków materialnych na rzecz Związku,
  • w razie możliwości wspieranie materialne jednostek Związku z danego okręgu.