Ruch Harcerski

Harcerze. Gdy zapytamy przeciętnego człowieka o to, kim oni są, obejmie on tym potocznym określeniem wszystkich młodych (i nie tylko) ludzi, „biegających w krótkich portkach po lesie”. Obojętnie, z jakiej organizacji się wywodzą, jakie noszą oznaki i jaki program realizują. I oczywiście tak jest. Bowiem zarówno harcerze, jak i harcerki, zuchy, wędrownicy, harcerze starsi i instruktorzy określani są tą wspólną, historyczną nazwą. Określa ona cały ruch harcerski, sięgający swymi korzeniami początków wieku i wiele organizacji harcerskich działających dziś w Polsce.

Zastęp harcerski w lesie

Jednocześnie jednak w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pod nazwą harcerze, kryje się bardzo konkretna grupa ludzi, stawiająca sobie określone cele, działająca w myśl konkretnych zasad i w ramach ścisłych reguł. I to właśnie im poświęcone są te strony internetowe. Ale żeby trochę przybliżyć laikom temat, proponujemy poniższą lekturę.

Związek nasz, dzieli się na dwie odrębne organizacje – Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy, które łączą wspólne cele i metoda, ale które mają swoje programy i sposoby ich realizacji. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest bardzo prosta. Proces dojrzewania dziewcząt i chłopców nie przebiega tak samo. Ich zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne są różne, stąd też należy im podsuwać inne programy i sposoby ich realizacji. Organizacje te łączy wspólna władza – Rada Naczelna i Naczelnictwo, na czele z Przewodniczącym ZHR. Podobnie na niższych szczeblach – województwa, czy miejscowości, działają okręgi i obwody, koordynujące działanie odrębnych organizacji. Organizacje obie dzielą się z kolei terytorialnie na chorągwie (województwa) i hufce (miejscowości lub dzielnice). Natomiast pod względem metody i programu w obu organizacjach funkcjonują różne grupy wiekowe. Od 7 do 10 lat zuchy, od 11 do 15 lat harcerze, od 16 do 21 lat wędrownicy, a powyżej 21 roku życia harcerze starsi. Oczywiście pracą ich wszystkich kierują instruktorzy. Na czele każdej Organizacji stoi Naczelnik, który kieruje jej pracą, przy pomocy Głównej Kwatery.

Zastęp harcerski w obozowej kuchni

Główne cele istnienia i działania harcerzy, podobnie jak i całego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zawarte są w Statucie. I tak mamy tam zapisane, że celem Związku jest :

1.  Wychowanie człowieka metodą harcerską :

  • W myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego,
  • Do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego.

2.  Upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich.

Reasumując harcerze, to etap w wychowaniu młodego człowieka przez Organizację Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Aby zrozumieć, kim są harcerze oraz w jaki sposób realizują wytyczony sobie cel istnienia i działania, należy zapoznać się z ich ruchem. Aby to się udało, trzeba poznać jego historię, ideały, metody pracy i organizację.

Źródło