JUBILEUSZ 100-LECIA HARCERSTWA

PRZYGOTOWANIA W LATACH 2007-2011

2011 roku będziemy świętować 100-lecie Harcerstwa na ziemiach Polski. By lepiej przygotować się do tego wydarzenia, by radość świętowania była pełna chcemy przez czas, jaki dzieli nas od tego momentu, stawać się jak najlepszym harcerstwem.

Pragniemy być coraz lepsi w wymiarze indywidualnym każdej harcerki i harcerza oraz na poziomie naszych drużyn, hufców, chorągwi i całego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dążymy do tego, by dobre harcerstwo promieniowało dobrem na Polskę i Świat. Począwszy od roku 2007 chcemy, więc dobrze przygotować się do tego Jubileuszu i w każdym roku wyznaczamy sobie nowe cele.

Każdy kolejny rok niesie ze sobą jeden temat, wokół którego winny skupiać się nasze działania.

 • 2007 „Rok Obozu” – 100 lat od pierwszego obozu Skautów
 • 2008 „Rok Służby” – 25 lat Białej Służby
 • 2009 „Rok Rzeczypospolitej” – 20 lat ZHR
 • 2010 „Rok Idei Harcerskiej” – 100 lat „Skautingu dla chłopców”
 • 2011 „Rok Jubileuszu”- 100 lat harcerstwa

Tematy te mają zwracać uwagę na dziedziny, w których będziemy starali się wzrastać, a jednocześnie pomóc w zaplanowaniu naszych działań. Nie znaczy to, że hasło danego roku ma wskazywać na jedyny cel pracy środowisk. Harcerstwo jest sobą tylko w całości swoich celów i metod. Nosząc Harcerski Krzyż stale próbujemy pracować nad sobą, służyć oraz cieszyć się braterstwem i przygodą – nie rezygnujmy, więc z poszczególnych elementów metody. To przecież one razem tworzą fenomen harcerstwa.

Chcielibyśmy, by realizacja celów każdego roku następowała przede wszystkim przez zdobywanie stopni i sprawności, wykorzystanie pełni metody harcerskiej oraz działania, których zaplanowanie i wykonanie ma miejsce w poszczególnych jednostkach. Mogą to być drobne lub dłuższe programy dla zastępów, zastępów zastępowych, drużyn, środowisk, hufców i Chorągwi. Imprezy i wydarzenia lokalne przygotowane jednak przez pryzmat wspólnego programu dla całej organizacji.

Dzięki temu wszystkie struktury ZHR, od drużyn po cały Związek będą mogły stać się bardziej samodzielne, odpowiedzialne, sprawne a przede wszystkim pełne życia, braterstwa i przygody.

By pomóc w realizacji celów wybraliśmy kilka rocznic, które przypadają w kolejnych latach. Są one tylko przykładem, przypominają niektóre ważne wydarzenia, a winny zainspirować środowiska do wyszukania dat, miejsc i bohaterów o których warto pamiętać w pracy śródrocznej. To, nad którymi rocznicami zatrzymają się poszczególne środowiska powinno wynikać z ich specyfiki, miejsca działania, potrzeb wychowawczych.

Ponadto w każdym roku będzie można zdobywać sprawności okolicznościowe związane z jego tematem, które mogą powstać w waszych środowiskach. Akcje, imprezy inspirowane z poziomu Związku stanowić będą tylko niewielki dodatek. Zdecydowana większość programu ma rodzić się i być realizowana w poszczególnych jednostkach zgodnie z ich kompetencjami. Jeśli chcemy przeżywać Jubileusz, musimy zadbać o to sami. 100 Lat to czas by dorosnąć do samodzielności.

Przy tworzeniu naszych programów pamiętajmy :
TEMAT ROKU W POŁĄCZENIU Z PEŁNIĄ WYCHOWANIA I METODY
SAMODZIELNOŚĆ I POMYSŁOWOŚĆ OD DRUŻYN PO ZWIĄZEK
DOBRE HARCERSTWO WSTĘPEM DO ŚWIĘTOWANIA

2007 „Rok Obozu”

Podniesienie jakości obozownictwa oraz lepsze wykorzystania technik harcerskich. To w nich kryje się pierwszy klucz do wzrastania.

W tym roku zwracamy uwagę na:

 • Dobre obozy drużyn, samodzielne programowo podobozy,
 • Zimowiska drużyn – by się odbyły, najlepiej samodzielnie, a jeśli nie to biwaki i „Nieobozowa Akcja Zimowa” naszych zastępów i drużyn,
 • Biwaki i wędrówki,
 • Mistrzowskie wykorzystanie tradycyjnych technik harcerskich uzupełnione o mądre czerpanie ze zdobyczy techniki,
 • Puszczaństwo,
 • Umocnienie i samodzielność poszczególnych jednostek od drużyny, po związek drużyn/hufiec, chorągiew/namiestnictwo, Organizację,
 • Sprawności: obozowe, terenowe, turystyczne, przyrodnicze.

Przykładowe daty:

Historia Polski

 • 210 lat Mazurka Dąbrowskiego
 • 260 lat urodzin gen Józefa Wybickiego
 • 140 rocznica urodzin Marsz. Józefa Piłsudskiego
 • 70 rocznica święceń kapłańskich bł. Wincentego Frelichowskiego

Harcerstwo i skauting

 • 22.02 – 150 Rocznica urodzin Baden – Powella
 • 100 lat od pierwszego obozu skautów na Brownsea
 • 75 lat od Światowej Konferencji Skautek na Buczu

2008 „Rok Służby”

Wspólne pełnienie służby, indywidualna postawa bycia pomocnym i wspieranie w czynieniu dobra innych.

W tym roku zwracamy uwagę na:

 • Indywidualną codzienną postawę polegającą na byciu pomocnym,
 • Służbę drużyn, zastępów, patroli,
 • Zdobywanie umiejętności oraz kształtowanie siły ducha potrzebnych do pełnienia służby,
 • Otwartość na nowe i związane z potrzebami czasu pola służby, dostrzeganie potrzeb i odpowiadanie na nie – między innymi pomoc seniorom harcerstwa i kombatantom, pomoc w zachowaniu dziedzictwa kultury i tradycji, pomoc w profilaktyce zdrowia,
 • Umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych,
 • Współpraca z innymi osobami i podmiotami w realizacji służby, inspirowanie innych do bycia pomocnym,
 • Sprawności: samarytańskie i ducha.

Przykładowe daty:

Historia Polski

 • 30 lat od wyboru K. Wojtyły na Jana Pawła II
 • 90 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
 • 90 lat Niepodległości
 • 65-lecie śmierci gen. Sikorskiego

Harcerstwo i skauting

 • 100 lecie książki „Scouting for Boys”
 • 120 rocznica urodzin Olgi Drahonowskiej -Małkowskiej i Andrzeja Małkowskiego
 • 25 lat Białej Służby
 • 70 lat powołania Pogotowia Harcerek
 • X Zjazd ZHR

2009 „Rok Rzeczypospolitej”

Poznawanie historii i tradycji Polski, harcerstwa i ZHR-u, szczególnie ostatnich 20 lat historycznych przemian. Spotkamy się na Zlocie 20-lecia ZHR.

W tym roku zwracamy uwagę na:

 • Rozumienie sensu wolności narodowej i osobistej – postawy pomocne w ich utrzymaniu,
 • Wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
 • Wolność osobistą, w tym wolność od nałogów i kłamstwa,
 • Poznawanie historii i tradycji Polski, pomoc w odnajdywaniu i utrwalaniu pamiątek i świadectw,
 • Zwrócenie uwagi na historię XX wieku,
 • Poznawanie i utrwalanie historii własnego środowiska harcerskiego,
 • Utrwalanie historii całego ZHR i jego tożsamości, poznawanie jego roli w odnowie Ruchu Harcerskiego
 • Pomoc w utrzymaniu Polskości Polakom poza granicami lub w opiece nad pamiątkami historii i tradycji Polski znajdującymi się za granicą,
 • Sprawności: tradycji narodowej i harcerskiej.

Przykładowe daty:

Historia Polski

 • 70 lat od wybuchu II wojny światowej
 • 65-lecie śmierci gen. Grota- Roweckiego
 • 65 lecie zwycięstwa na Monte Cassino
 • 65 lecie Powstania Warszawskiego
 • 20 lat III RP – wolne wybory 4 czerwca 1989
 • 70 lat Armii Krajowej
 • 30 lat od pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski

Harcerstwo i skauting

 • 20 lecie ZHR
 • 85 lat od I Zlotu Organizacji Harcerek
 • 5 rocznica śmierci hm RP Tomasza Strzembosza
 • 110 lat – Obrona Mafeking – narodzenie się idei skautingu

2010 „Rok Idei Harcerskiej”

W sposób szczególny zwracamy się w stronę Idei Harcerskiej. Patrzymy na wszystkie 10 punktów Prawa Harcerskiego i chcemy być wierni naszym przyrzeczeniom u progu 15-lecia Zawierzenia ZHR Matce Bożej.

Staramy się o:

 • Lepsze zrozumienie i przyjęcie Prawa Harcerskiego i Prawa Zucha. Chodzi o uniknięcie koncentrowania się tylko na 1-2-5 wybranych punktach,
 • Codzienną pracę nad sobą, harce, zadania indywidualne,
 • Przykład osobisty, świadectwo własnej postawy,
 • Stopnie harcerskie i gwiazdki zuchowe,
 • Wykorzystanie autorytetów, wzorów osobowych, praca z patronką, patronem,
 • Sprawności: tradycji narodowej i harcerskiej, religijne, ducha.

Przykładowe daty:

Historia Polski

 • 5 lat od śmierci Jana Pawła II
 • 90. Rocznica cudu nad Wisłą
 • 600- lecie bitwy pod Grunwaldem
 • 70 lat Katynia

Harcerstwo i skauting

 • 100 lecie tłumaczenia „Scouting for Boys” przez Andrzeja Małkowskiego
 • 75 lat zlotu w Spale
 • XI Zjazd ZHR

2011 „Rok Jubileuszu”

To rok radości i świętowania. Chcemy przeżywać 100 lecie Harcerstwa i snuć plany na jego kolejne 100 lat. Zwracamy uwagę na umiejętność harcerskiej zabawy, pogodę ducha i braterstwo – poznawanie innych harcerek i harcerzy, skautek i skautów.

Zwracamy uwagę na:

 • Umiejętność zachowania pogody ducha, umiejętność wspierania innych,
 • Poznawanie innych harcerek i harcerzy, skautek i skautów,
 • Braterstwo również w sytuacjach konfliktowych i trudnych
 • Obrzędy harcerskie; rozśpiewanie, pląsy i zawołania; gry i zawody
 • Sprawności: artystyczne, sportowe

Przykładowe daty:

Historia Polski

 • 220. Rocznica uchwalenia Konstytucji. 3. Maja

Harcerstwo i skauting

 • 100- lecie Harcerstwa w Polsce
 • 15 lat Aktu Zawierzenia ZHR
 • 8.01 – 60 lat od śmierci Baden – Powella
 • 30-lecie zlotu na Błoniach

Program zainspirowany pomysłem i rozmowami z hm Jerzym Komorowskim – „Żubrem Zwyrtała”. Pragnął on by ZHR przygotował się do Jubileuszu 100-lecia idei harcerskiej poprzez kilkuletni program metodyczny.

Przewodniczący ZHR
(-) hm Marcin Jędrzejewski

Naczelniczka Harcerek
(-) hm Magdalena Masiak

Naczelnik Harcerzy
(-) hm Michał Sternicki