Zgłoszeniu do Łódzkiego Kuratorium i Okręgu Łódzkiego ZHR podlegają wszystkie biwaki spełniające dwa podstawowe założenia:

 • uczestnikami biwaku są dzieci lub młodzież szkolna,
 • biwak odbywa się w dni wolne od zajęć edukacyjnych tzn. w okresie zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, ferii zimowych lub ferii letnich.

W roku szkolnym 2016/2017 są to:

 • 23-31 grudnia 2016,
 • 16-29 stycznia 2017,
 • 13-18 kwietnia 2017,
 • 24 czerwca-31 sierpnia 2017.

 

 

Kto może być kierownikiem/wychowawcą biwaku?


Kierownikiem wypoczynku może być:

 • nauczyciel (niekaralność poświadczona z KRK),
 • czynny instruktor w stopniu podharcmistrza/harcmistrza (niekaralność poświadczona z KRK),
 • czynny instruktor w stopniu przewodnika, ale tylko na wyjazdach prowadzonych przez organizacje harcerskie (ukończone 21 lat, ukończony kurs kierowników wypoczynku, niekaralność poświadczona z KRK oraz 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej, liczony od momentu zdobycia uprawnień wychowawcy (przyznania stopnia instruktorskiego)


Wychowawcą podczas wypoczynku mogą być:

 • osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych,
 • instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika, ale tylko na wyjazdach prowadzonych przez organizacje harcerskieJak zgłosić biwak do kuratorium

 • Biwak należy zgłosić za pomocą formularza (zgłoszenie do kuratorium) na 30 dni przed jego rozpoczęciem do koordynatora HAL/HAZ Okręgu Łódzkiego.
 • W przypadku nie stwierdzenia błędów w zgłoszeniu, koordynator niezwłocznie zatwierdza wyjazd elektronicznie poprzez stronę MEN.
 • Następnie podpisany przez kierownika wypoczynku wydruk zgłoszenia elektronicznego należy dostarczyć do do kuratorium najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem biwaku.
 • Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem akcji należy zgłosić biwak do koordynatora HAL/HAZ, dostarczając następujące dokumenty:
  • kartę zgłoszenia biwaku
  • kserokopię zgody wydanej przez Kuratorium
  • uprawnienia kadry kierowniczej (zaśw. kursu kierowników + zaśw. instruktorskie/ew. zaśw. z kursu wychowawców + ważna książeczka zdrowia + zaświadczenie o niekaralności) (do wglądu)
  • podpisane umowy wolontarystyczne
  • zatwierdzone plany pracy (do wglądu)
  • podpisany zakres obowiązków kierownika i wychowawców
  • podpisane zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej kierownika
  • karty uczestników (do wglądu)
  • podpisane listy uczestników i kadry

 


Dokumentacja finansowa biwaku:

Rozliczenie finansowe biwaku oraz innej formy wypoczynku lub szkolenia realizowane jest zawsze w ten sam sposób niezależnie czy biwak jest zgłaszany tylko w okręgu czy też jeszcze w Kuratorium.


W tym celu należy przed rozpoczęciem akcji w Biurze Okręgu pobrać numer książki finansowej oraz podpisać zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej. Rozliczenie finansowe musi zostać złożone do Biura Okręgu w terminie 14 dni od dnia zakończenia biwaku.

 

 

Dokumentacja niezbędna do realizacji biwaku